متون آموزشی

مطالب و متون آموزشی:

 

بهزاد زادهوش

  1. بوم شناسی منظر پارک ملی دریایی نایبند ( ارائه دانشگاهی)
  2.   مختصری پیرامون بوم شناسی دریا با تمرکز بر زیستگاه های دریایی جنوب کشور

محسن آرونی

  1. حشره شناسی، قسمت اول ساختارها و اشکال دهانی در حشرات
  2. حشره شناسی، قسمت دوم انواع تروپیسم ها ( گرایش ها) در حشرات