بخش دوزیستان و خزندگان

بخش دوزیستان و خزندگان این نهاد با به کارگیری متخصصانی کار آزموده و با تجربه در این حیطه فعالیت خود را با محوریت بررسی فون یا پوشش مناطق و نیز حفاظت و اطلاع رسانی در مورد گونه های مختلف قرار داده است. همچنین پروژه های متعددی در دست اجراست که از این میان می توان به طرح آموزش و حفاظت از سمندر غار زی گلستان، معرفی گونه ای از خانواده افعی های ایران و نیز تهیه نقشه پراکنش آن، بررسی فون سوسماران استان یزد و نیز بررسی سواحل تخم گذاری لاک پشتان دریایی در جزایر هرمز و هنگام و نیز مناطق چرای آن ها اشاره نمود.

متخصصان این بخش عبارتند از:

آقای نعمیم مرادی

آقای بهزاد زادهوش

 

مقالات در دست اجرا:

بررسی الگوی انتشار و مدلسازی زیستگاه سوسمار علفزار جنوبی

بررسی پراکنش گونه ای جدید از افعی های ایران توسط آقای نعیم مرادی

ارائه گزارش فون سوسماران استان یزد