بخش بندپایان

بخش تحقیقات بندپایان مجموعه با هدف شناخت این گروه از بی مُهرگان در مناطق مختلف و نیز آموزش اهمیت این شاخه به مردم یکی دیگر از واحدهای پژوهشی این نهاد است. از جمله وظایف مهم این بخش بررسی پوشش و تنوع حشرات و عنکبوتیان در مناطق مختلف و نیز بررسی پراکنش و انتشار آن هاست. متخصصان این بخش: آقای علیرضا زمانی، متخصص عنکبوتیان آقای محسن آرونی، متخصص حشرات آفت اهداف پیش روی این واحد عبارت است از: بررسی عنکبوت های دارای اهمیت پزشکی ( خطرناک) در ایران و تهیه نقشه پراکنش آن ها آموزش ویدئویی و از راه دور در مورد شاخه بندپایان.