دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نعیم مرادی

سه شنبه, بهمن ۲۲م, ۱۳۹۲

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نعیم مرادی، خزنده شناس گروه در تاریخ چهارشنبه 14 اسفند 92 در دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه با محوریت بررسی جنس افعی های بزرگ جثه

Thesis Title: Systematic and distribution of Family Viperidae with special reference to the genus Macrovipera Reuss, 1927 in Iran
Date: 5 March 2014
Location: Iran, Kermanshah, Razi University, Faculty of Siences, Iranian Plateau Herpetology Research Group

نظرات