قوچ اصفهان

یکشنبه, اسفند ۲۲م, ۱۳۹۵

قوچ اصفهان

قوچ های ایران از نظر شکل و ترکیب شاخ، تا حدی رنگ و اندازه جثه و حتی تعداد کروموزوم به قدری گوناگون اند که توضیح صحیح مربوط به آنها و لذا رده بندیشان، کار آسانی نیست. در نتیجه می بینیم که چند بار در این قرن نسبت به رده بندی این قوچ های وحشی تجدیدنظر شده و هنوز هم بین دانشمندان علم رده بندی اتفاق نظر وجود ندارد.
از اواخر دهه 1970 چند مرجع معتبر بعضی قوچ های ایران را، دو گونه Ovis orientalis) و Ovis vignei) و بعضی یک گونه ( Ovis orientalis ) میدانند.
IUCN نیز جزء آن هایی است که قوچ های ایران را یک گونه می داند. ضمنا نام اروپایی موفلن که نیم قرن پیش در مورد قوچ های ایران به کار برده می شد دوباره مورد استفاده قرار گرفته است، و ظاهرا همه مراجع وجود تحت گونه ها و نژادهای مختلف را در ایران قبول دارند، یعنی قوچ ارمنی، قوچ اصفهان، قوچ لارستان و قوچ اوریال.
اصولا باید قبول کرد که اوریال خالص فقط در شمال خراسان و قوچ ارمنی اصیل فقط در غرب کشور یافت می شود، و تنوع در میان قوچ ها طوری است که در بعضی مناطق حتی در میان حیوانات یک گله، به گمان دو نژاد به چشم می خورد.این موضوع البته ناشی از حیوانات دو رگه است، قوچ هایی که مخلوطی از دو نژاد مجاور هم هستند.
پراکندگی قوچ اوریال در شمال شرقی کشور، قوچ ارمنی در شمال غربی،قوچ اصفهان در قسمت مرکزی ایران و قوچ لارستان در جنوب و به خصوص استان فارس است. اوریال در میان قوچ های ایران برازنده ترین است که وزن نر بزرگ آن ممکن است به 85 کیلوگرم برسد، و اندازه شاخ تا 117 سانتی متر هم ثبت شده است. اوریال بزرگ ترین قوچ ایران است و در مقابل قوچ لارستان قرار دارد که یکی از کوچک ترین قوچ های جهان است و نر بالغ آن معمولا از 30 کیلوگرم تجاوز نمی کند.

نظرات