گِکوهای پلنگی ایران

دوشنبه, اسفند ۱۸م, ۱۳۹۳

گِکوهای پلنگی ایران

گِکوهای پلنگی از جمله خزندگان مهمی هستند که با تغذیه از انواع مختلف بندپایان به طور مستقیم به حال ما مفیدند؛ چند سالی است با زنده گیری این جانوران از بوم و محیط زیست طبیعیشان و فروش به عنوان حیوان خانگی در شهرهای بزرگ کشور به خصوص تهران زنگ خطر برای ادامه نسل شان به صدا در آمده است.

نظرات